Αγορά βιβλίων
Τα βιβλία του τμήματος μάς κοστίζουν υπέρογκα ποσά που αγγίζουν τα €400 ανά εξάμηνο, σε αντίθεση με τα αλλά τμήματα.
Εισηγούμαστε όπως γίνει έρευνα για εύρεση βιβλίων σε πιο προσιτές τιμές καθώς επίσης και τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με επαρκή αριθμό βιβλίων του τμήματος τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.

Πληροφορική ΙΙ
Το τμήμα μας απαιτεί να διδασκόμαστε το μάθημα της Πληροφορικής ΙΙ στο δεύτερο εξάμηνο χωρίς να διδασκόμαστε το πρώτο επίπεδο του μαθήματος ,Πληροφορική Ι, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται δυσκολίες στη κατανόηση του μαθήματος.
Εισηγούμαστε όπως μελετηθεί από το τμήμα το ενδεχόμενο να εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών μας και το μάθημα της Πληροφορικής Ι ή αν αυτό δεν είναι εφικτό να προηγούνται εισαγωγικά μαθήματα πριν την κανονική ροή της Πληροφορικής ΙΙ.

Υποδομές/Εργαστήριο Η.Υ.
Όλα τα τμήματα της Σχολής μας έχουν τις δικές τους εγκαταστάσεις και τα δικά τους εργαστήρια Η.Υ. προσφέροντας υπηρεσίες στους φοιτητές του τμήματος τους, εκτός το δικό μας. Αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να έχουμε στη διάθεση μας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε τα εργαστήρια του τμήματος των Μαθηματικών όποτε είναι διαθέσιμα.
Εισηγούμαστε όπως το τμήμα πιέσει τα χρονοδιαγράμματα ώστε να παραδοθούν τα κτήρια της Βιολογίας όσο το δυνατό πιο σύντομα.

Εργαστήρια
Είμαστε ένα τμήμα που στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα, δυστυχώς όμως δεν προσφέρονται μαθήματα εργαστηρίου στο πρώτο έτος, με αποτέλεσμα να μη γίνεται κατανοητή η διδασκαλία μιας και δεν εφαρμόζεται πρακτικά.
Εισηγούμαστε όπως επαναπροσδιοριστεί ο τρόπος διδασκαλίας των μαθημάτων ώστε να υπάρχει και πρακτική εφαρμογή αποσκοπώντας στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.