Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος
Προτείνουμε όπως οι εκπρόσωποι των φοιτητών βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με το συντονιστή του προγράμματος και έχουν ουσιαστική συμμετοχή στα πιο κάτω:
● Στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και τις απαιτήσεις για την απόκτηση του πτυχίου.
● Στον καταρτισμό του ωρολογίου προγράμματος για κάθε εξάμηνο. Ποια μαθήματα θα προσφερθούν το κάθε εξάμηνο, ποιοι θα τα διδάξουν, το μέγεθος του ακροατηρίου, οι μέρες και οι ώρες των μαθημάτων κλπ. ● Σε ό,τι αφορά στην προπτυχιακή φοίτηση, όπως έγκριση επιπλέον πιστωτικών μονάδων, αντιστοίχηση μαθημάτων κ.τ.λ.
Προτείνουμε οι εκπρόσωποι των φοιτητών να συμμετέχουν σ’ όλες τις υποεπιτροπές που αφορούν σε ακαδημαϊκά και φοιτητικά ζητήματα. Επίσης, ζητούμε να γίνεται έλεγχος της συχνότητας με την οποία προσφέρονται ορισμένες παραδόσεις Βυζαντινής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, οι οποίες είναι απαραίτητες για την απόκτηση πτυχίου.

Ψήλο κόστος βιβλίων
Οικονομικό πρόβλημα αποτελεί κάθε εξάμηνο η αγορά βιβλίων και των απαραίτητων συγγραμμάτων λόγω και της έλλειψης βιβλιοπωλείου εντός του Πανεπιστημίου.
Προτείνουμε λοιπόν, μέχρι και την υλοποίηση του φοιτητικού βιβλιοπωλείου – για το οποίο κατέθεσε ξεκάθαρη πρόταση η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ από τον Ιούνιο του 2004 - όπως με την έκδοση του ωρολογίου προγράμματος υποβάλλουν υπόμνημα με την απαραίτητη βιβλιογραφία στη Γραμματεία του Τμήματος. Έτσι, οι εκπρόσωποι αναλαμβάνουν να βρουν τη χαμηλότερη προσφορά για προμήθεια των εν λόγω βιβλίων σε μεγάλες ποσότητες πριν ακόμα αρχίσει το εξάμηνο. Επίσης, εισηγούμαστε όπως το Τμήμα να ενημερώνει και το ίδιο τα βιβλιοπωλεία.

Έρευνα
Η συμμετοχή φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στον ολοκληρωμένο καταρτισμό τους στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος.
Προτείνουμε συνεπώς, την προώθηση φοιτητών σε ερευνητικά προγράμματα του τμήματος, αλλά και την έγκαιρη ανακοίνωσή τους στους φοιτητές από τους καθηγητές μέσω των εκπροσώπων.

Εκπαιδευτικά ταξίδια
Προτείνουμε την διεξαγωγή εκπαιδευτικών εκδρομών εντός και εκτός Κύπρου, για την καλύτερη επαφή των φοιτητών με γνωστικά αντικείμενα της επιστήμης τους. Για καλύτερη οργάνωση προτείνουμε και τη σύσταση επιτροπής, η οποία θα αποτελείται από καθηγητές και φοιτητές, που θα αναλαμβάνει την οργάνωση τέτοιων εκπαιδευτικών εκδρομών.

Κρατήσεις θέσεων
Απαραίτητος είναι ο καλύτερος συντονισμός των τριών τμημάτων της Σχολής μας, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τη Φοιτητική Μέριμνα όσον αφορά στις κρατήσεις θέσεων στα μαθήματα της Σχολής, έτσι ώστε οι φοιτητές να μην αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα κατά τις εγγραφές τους στα μαθήματα.

Νέοι κανονισμοί βαθμολόγησης γραπτών στα αρχαία ελληνικά.
Με βάση απόφαση που πάρθηκε από το τμήμα Φιλοσοφίας και Κλασικών Σπουδών, για να περάσει ένας φοιτητής μάθημα Αρχαίων πρέπει να εξασφαλίσει στο γραπτό τις μισές από τις μονάδες που προσφέρονται για τη γραμματική και το συντακτικό. Κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι δεν είναι δίκαιο για τους φοιτητές του τμήματός μας, εφόσον εξαιτίας του διαφορετικού αντικειμένου μας δεν μας προσφέρονται οι ίδιες γνώσεις σε Αρχαία και Λατινικά με τους φοιτητές του τμήματος Φιλοσοφίας και Κλασικών Σπουδών.
Προτείνουμε όπως επανεξεταστεί η απόφαση αυτή, η οποία βρίσκει αντίθετη τη μεγαλύτερη μερίδα των φοιτητών. Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία προτείνουμε την άρση της απόφασης αυτής και την επανασύσταση της ad hoc επιτροπής, η οποία θα οριοθετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η βαθμολόγηση από όλους τους καθηγητές έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αυθαιρεσίες. Ειδικότερα, θέλουμε να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας με την εφαρμογή της απόφασης αυτής στους δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς, αφού η πιο πάνω απόφαση δε συμπεριλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών, με τον οποίο εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο.