Εγγραφές-Υπογραφές
`Όσο αφορά στο θέμα των εγγραφών διαπιστώνουμε ότι κάποια ακροατήρια υποχρεωτικών κυρίως μαθημάτων δεν κρατούνται για τους φοιτητές ΔΔΕ με αποτέλεσμα οι φοιτητές να υφίστανται ταλαιπωρία και καθυστέρηση την μέρα των εγγραφών μέχρι να ρυθμιστεί το πρόβλημα.
Προτείνουμε όπως το τμήμα μεριμνά για τη διευκόλυνση των φοιτητών στην εγγραφή τους σε υποχρεωτικά μαθήματα και αν χρειάζεται να προχωρεί στην κράτηση ακροατηρίων. Αυτό να γίνεται με βάση τον σωστό αριθμό φοιτητών και σε διάστημα πριν την έναρξη των εγγραφών.
Προτείνουμε να υπάρξει καλύτερη συνεννόηση μεταξύ τμήματος και φοιτητικής μέριμνας για να αποφεύγονται φαινόμενα σύμπτωσης των ωρών υπογραφών και εγγραφών.

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος
Θεωρούμε ότι ο ρόλος του ακαδημαϊκού συμβούλου δεν λειτουργεί όπως πρέπει με αποτέλεσμα οι φοιτητές σε αρκετές περιπτώσεις να μην ενημερώνονται κατάλληλα.
Προτείνουμε όπως οι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι αφιερώνουν περισσότερο χρόνο για ενημέρωση και ουσιαστική βοήθεια προς τους φοιτητές. Αυτό θα επιτευχθεί με καλύτερη προετοιμασία των συμβούλων και ενημέρωση για το πρόγραμμα σπουδών.

Έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού
Παρατηρούμε ότι ειδικά σε κάποιες ειδικεύσεις υπάρχει έλλειψη διδακτικού προσωπικού με αποτέλεσμα μαθήματα που πρέπει να προσφερθούν σε συγκεκριμένο εξάμηνο να μην είναι διαθέσιμα προς τους φοιτητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να παίρνουν μαθήματα πιο προχωρημένων ετών.
Προτείνουμε να αυξηθεί το ακαδημαϊκό προσωπικό με αξιόλογους καθηγητές για να καλυφθούν οι ειδικεύσεις που χρειάζονται και επίσης εισηγούμαστε την καλύτερη ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.
Απαλλαγές από διπλωματική μελέτη
Με τις φετινές εξελίξεις στο θέμα της απαλλαγής απο τη διπλωματική μελέτη, θεωρούμε πως για τους τεταρτοετής φοιτητές του τμήματος θα πρέπει να ισχύσουν και οι δύο περιπτώσεις, αφού το θέμα δεν είχε γίνει έγκαιρα γνωστό προς τους φοιτητές.

Ενημέρωση για τις ειδικεύσεις
Θεωρούμε ότι η ενημέρωση που τυγχάνουν οι φοιτητές για το θέμα της ειδίκευσης είναι ελλιπής με αποτέλεσμα αρκετοί φοιτητές να δυσκολεύονται να επιλέξουν. Κάποιοι μάλιστα με το πέρας 2 εβδομάδων στα μαθήματα επιδιώκουν αλλαγή ειδίκευσης.
Προτείνουμε περισσότερες από μια συναντήσεις με ακαδημαϊκούς από όλες τις ειδικεύσεις ούτως ώστε ο φοιτητής να τυγχάνει μιας πιο σφαιρικής ενημέρωσης και να έχει ξεκάθαρη αντίληψη για το ποια ειδίκευση θα επιλέξει.
Ενημέρωση για μεταπτυχιακά προγράμματα ΔΔΕ
Θεωρούμε ότι δεν γίνεται αρκετή προβολή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος στους φοιτητές.
Προτείνουμε την όσο το δυνατόν καλύτερη προβολή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων προς τους φοιτητές του τμήματος και ενημέρωσή τους στο θέμα αυτό.
Ενημέρωση για τις κατευθύνσεις
Ολοκληρώνοντας το δεύτερο έτος σπουδών, οι φοιτητές του τμήματος ΔΔΕ καλούνται να αποφασίσουν σε ποια από τις τέσσερις κατευθύνσεις θα επιλέξουν να ειδικευτούν. Ένα από τα κυριότερα προβλήματα είναι ότι δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση σχετικά με τις ειδικότητες από τις οποίες καλούνται οι δευτεροετείς φοιτητές να επιλέξουν για να ακολουθήσουν στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους.
Η Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το τμήμα διευθετεί κάθε εαρινό εξάμηνο συνάντηση για τους δευτεροετείς φοιτητές, όπου θα τυγχάνουν ενημέρωσης από καθηγητές όλων των κατευθύνσεων σχετικά με τις αντίστοιχες ειδικότητες. Το προηγούμενο εξάμηνο έγινε συνάντηση ενημέρωσης σχετικά με τις ειδικότητες, με μεγάλη ανταπόκριση από τους φοιτητές. Τέτοιου είδους συνάντηση, πρέπει να θεσμοθετηθεί και να γίνεται κάθε χρόνο στο τέλος του εαρινού εξαμήνου στο οποίο να δίνεται κατατοπιστικό υλικό για κάθε ειδίκευση, με την παρουσία καθηγητών από κάθε ειδικότητα.
Μάθημα ΜΑΣ002
Όπως διαπιστώνουμε το μάθημα Μαθηματικά II που προσφέρεται κάθε εαρινό εξάμηνο για τους πρωτοετείς φοιτητές είναι ένα μάθημα στο οποίο αποτυγχάνει παραδοσιακά ένα μεγάλος αριθμός φοιτητών.
Ως Φ.Π.Κ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνουμε όπως το μάθημα προσφέρεται κάθε εξάμηνο για τη καλύτερη διευκόλυνση των φοιτητών, και όχι κάθε εαρινό εξάμηνο όπως προσφέρεται στο παρόν στάδιο.