Διαμόρφωση ωρολογίου προγράμματος
Προτείνουμε σχετικά με το ωρολόγιο πρόγραμμα όπως κάθε εκπρόσωπος των φοιτητών βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με το συντονιστή του προγράμματος έχοντας ουσιαστική συμμετοχή στα πιο κάτω:
• Tον καταρτισμό του προγράμματος για κάθε εξάμηνο, θεωρούμε ιδανικό κάθε φοιτητής να γνωρίζει τα προσφερόμενα μαθήματα του επόμενου εξαμήνου πριν την εγγραφή του στο τρέχον εξάμηνο.
• Όλα τα υποχρεωτικά μαθήματα που προσφέρονται κάθε εξάμηνο να έχουν επαρκείς θέσεις σε κάθε ακροατήριο ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του κάθε φοιτητή για την αποφυγή προβλημάτων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.
• Ο αριθμός των μαθημάτων περιορισμένης επιλογής του τμήματος που προσφέρεται ανά εξάμηνο είναι μικρός σε αναλογία με τις απαιτήσεις του πτυχίου. Πέραν αυτού, κάποια από αυτά συγκρούονται με αποτέλεσμα να μειώνεται ακόμη περισσότερο η δυνατότητα επιλογής μαθήματος.
• Ο μειωμένος αριθμός προσφερόμενων μαθημάτων σχετίζεται άμεσα με την έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού. Για αυτό, εισηγούμαστε την αύξηση του ακαδημαϊκού προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα τόσο για τη διεκπεραίωση όλων των μαθημάτων όσο και για τη διατήρηση του ψηλού επιπέδου των σπουδών του τμήματος.

Ακαδημαϊκοί σύμβουλοι
Προτείνουμε όπως ο θεσμός του ακαδημαϊκού συμβούλου αναβαθμιστεί. Ο κάθε ακαδημαϊκός σύμβουλος πρέπει να έχει τη δυνατότητα να λύνει κάθε πρόβλημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών και να είναι σε θέση να δίνει απαντήσεις σε οποιαδήποτε ερωτήματα των φοιτητών.

Σχολική Εμπειρία
Αρχικά, θέλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για το νέο και αναβαθμισμένο τρόπο που εφαρμόζεται πλέον η σχολική εμπειρία, αφού έτσι αποφορτίζονται οι φοιτητές του τρίτου και τέταρτου έτους και δίνεται η δυνατότητα και στους φοιτητές του δευτέρου έτους να εξοικειώνονται με την πρακτική τους στα σχολεία.
Εντούτοις, ένα σημείο με το οποίο διαφωνούμε είναι ο τρόπος αξιολόγησης των φάσεων της σχολικής εμπειρίας (pass/fail), αφού θεωρούμε ότι πιο δίκαιος και κατάλληλος τρόπος αξιολόγησης είναι με βαθμολόγηση από το 0 μέχρι το 10 για όλες τις περιπτώσεις.
Προτείνουμε λοιπόν όπως ο τρόπος βαθμολόγησης παραμείνει ο υφιστάμενος, με κλίμακα επιτυχίας από το 0 μέχρι το 10.
Επιπρόσθετα, ένα πρόβλημα που παραμένει είναι η δυσκολία απόκτησης των απαιτούμενων βιβλίων της σχολικής εμπειρίας αφού δεν έχει τη δυνατότητα κάθε φοιτητής να προμηθεύεται τα βιβλία από τις αποθήκες του υπουργείου παιδείας.

Διορισμός πτυχιούχων δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης
Προτείνουμε, σε ότι αφορά το συγκεκριμένο θέμα, να επεκταθεί ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου με σκοπό να απορροφούνται περισσότεροι εκπαιδευτικοί κάθε χρονιά.
Επίσης, θεωρούμε καλό να επιβεβαιώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που θα διδάσκουν στα προαιρετικά ολοήμερα σχολεία να είναι διαφορετικοί από αυτούς που διδάσκουν κατά τις πρωινές ώρες.
Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να κτιστούν σύγχρονες εγκαταστάσεις στα ολοήμερα σχολεία, εφοδιασμένες με τον απαραίτητο και επαρκή εξοπλισμό, τεχνολογικό και μη, με απώτερο σκοπό οι μαθητές των ολοήμερων σχολείων να αξιοποιούν το χρόνο τους εποικοδομητικά.
Ακόμη, θέση μας είναι να μειωθεί ο αριθμός των παιδιών ανά τάξη, ώστε ο εκπαιδευτικός να δίνει την απαραίτητη σημασία σε όλα τα παιδιά και να καλύπτει όλες τις ανάγκες των μαθητών για το καλύτερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.