Χαμηλές επιδόσεις φοιτητών
Το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του τμήματος αυτή τη στιγμή είναι οι χαμηλές επιδόσεις. Είναι γεγονός ότι τα μαθήματα είναι απαιτητικά και το επίπεδο του τμήματος βρίσκεται αρκετά ψηλά. Δυστυχώς όμως, ενώ στο Πανεπιστήμιο Κύπρου συμβαίνει αυτό, στη Μέση Εκπαίδευση το επίπεδο και οι βασικές γνώσεις που αποκομίζουν οι μαθητές ολοένα και περιορίζονται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές που εισέρχονται στο τμήμα να αντιμετωπίζουν δυσκολίες προσαρμογής και παρακολούθησης, διότι τα απαραίτητα εφόδια και υπόβαθρο γνώσεων που απαιτεί το πτυχίο απουσιάζουν. Το πρόβλημα αυτό δεν περιορίζεται μόνο στο πρώτο έτος εφόσον τα πλείστα μαθήματα είναι αλληλένδετα και τα κενά και οι ελλείψεις μεταφέρονται αλυσιδωτά. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τον φόρτο εργασίας των μαθημάτων και τον αυστηρό τρόπο αξιολόγησης έχουν ως αποτέλεσμα η πλειοψηφία των φοιτητών να έχουν χαμηλές επιδόσεις και αποτυχίες.
Προτείνουμε όπως το τμήμα σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των φοιτητών κάνει μια προσπάθεια εντοπισμού των ελλείψεων που παρουσιάζονται ειδικά στους νεοεισερχόμενους φοιτητές και αξιολογώντας τα αποτελέσματα να γίνει ειδική αναδιάρθρωση του προγράμματος σπουδών δίνοντας περισσότερη βαρύτητα στα εισαγωγικά μαθήματα που αποτελούν και τη βάση του πτυχίου. Πέραν τούτου να εξακριβωθεί το ποσοστό αποτυχίας ανά μάθημα και τα πιθανά αίτια, τα οποία να παρουσιαστούν στο Συμβούλιο Τμήματος και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για βελτίωση της κατάστασης.

Έλλειψη ακαδημαϊκού προσωπικού – Προσφερόμενα μαθήματα
Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές του τμήματος είναι οι εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές που έχουν όσον αφορά τα μαθήματα. Πέραν των μαθημάτων κορμού που είναι όλα υποχρεωτικά , τα ειδικά μαθήματα όπου οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες, τις δεξιοτεχνίες τους και τις μετέπειτα βλέψεις τους, είναι σχεδόν ανύπαρκτες λόγω της έλλειψης ακαδημαϊκού προσωπικού. Το πρόβλημα αυτό σε συνδυασμό με τον τρόπο κατανομής των μαθημάτων στα εξάμηνα, καταργεί το δικαίωμα της επιλογής και οι φοιτητές λόγω επιβεβλημένης ανάγκης για να αποφοιτήσουν, αναγκάζονται να πηγαίνουν 5ο και 6ο έτος σπουδών.
Προτείνουμε την άμεση πρόσληψη επιπλέον ακαδημαϊκού προσωπικού αφού είναι αδήριτη ανάγκη για να μπορούν να προσφερθούν περισσότερα μαθήματα, ώστε οι φοιτητές να έχουν πράγματι δικαίωμα επιλογής. Με αυτό τον τρόπο τα ήδη υπάρχοντα μαθήματα θα μπορούν να προσφέρονται πέραν του ενός εξαμήνου, εφόσον θα υπάρχει περισσότερη ευχέρεια, ώστε οι φοιτητές να μην αναγκάζονται να παρατείνουν τις σπουδές τους πέραν των τεσσάρων ετών για να αποφοιτήσουν.

Εργαστήρια τμήματος
Είναι γεγονός ότι τα εργαστήρια του τμήματος βρίσκονται αυτή τη στιγμή από πλευράς εξοπλισμού σε ένα αρκετά καλό επίπεδο. Το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι ότι ο σκοπός τους, με τον τρόπο που έχουν κατανεμηθεί στο πρόγραμμα σπουδών σίγουρα δεν εξυπηρετείται. Τα εργαστηριακά μαθήματα ως πρωταρχικό στόχο έχουν την κατανόηση των σχετικών θεωρητικών γνώσεων την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών στο αντικείμενο και την καλλιέργεια του ερευνητικού ενδιαφέροντος. Αυτή τη στιγμή οι φοιτητές με τα εργαστηριακά μαθήματα να προσφέρονται παράλληλα με τα θεωρητικά δεν έχουν την δυνατότητα να πράξουν κάτι τέτοιο διότι ακριβώς τις πλείστες φορές το αναγκαίο θεωρητικό υπόβαθρο είτε λείπει εντελώς είτε θα διδαχθεί μετέπειτα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να μην είναι σε θέση να αποδώσουν στον καλύτερο δυνατό βαθμό και πόσο μάλλον να αναπτύξουν ερευνητικό ενδιαφέρον.
Προτείνουμε να γίνει κατάλληλη τροποποίηση του προγράμματος σπουδών ούτως ώστε τα εργαστηριακά μαθήματα να έπονται των αντίστοιχων θεωρητικών. Με αυτό τον τρόπο οι φοιτητές θα έχουν εις γνώσιν τους το αντικείμενο με το οποίο θα πειραματιστούν και θα αντιληφθούν έμπρακτα την ουσία των όλων όσα διδάχτηκαν γεγονός που θα αυξήσει το ενδιαφέρον και την προσπάθεια τους και σαφώς το αποτέλεσμα.

Φροντιστηριακά μαθήματα
Τα φροντιστηριακά μαθήματα είναι ο τρόπος με τον οποίον οι φοιτητές επιλύουν μέσα από ασκήσεις και παραδείγματα τις απορίες που προκύπτουν μέσα από τις διαλέξεις. Τα φροντιστήρια όπως διεξάγονται σήμερα δεν επιτυγχάνουν στον μέγιστο βαθμό τον σκοπό αυτό. Πολλές φορές τα παραδείγματα που επιλύονται είναι στοιχειώδη και δεν συνάδουν με τις απαιτήσεις του μαθήματος, ενώ στο δεύτερο έτος δεν υπάρχουν φροντιστήρια. Επίσης, ο χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος γεγονός που δεν επιτρέπει στο διδάσκοντα να ασχοληθεί με ποικιλία ασκήσεων και από την άλλη ο διδασκόμενος δεν μπορεί να επιλύσει τις απορίες του.
Προτείνουμε όπως ο τρόπος που διεξάγονται τα μαθήματα αυτά να γίνει πιο ουσιαστικός και αυτό επιτυγχάνεται με την συνεννόηση του καθηγητή με τον αντίστοιχο βοηθό μεταπτυχιακό φοιτητή για την θεματολογία των ασκήσεων ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μαθήματος από τη μια, αλλά και να εξετασθεί αν υπάρχει δυνατότητα αύξησης του χρόνου που αφιερώνεται στα μαθήματα αυτά χωρίς όμως να επιβαρύνεται το ήδη βεβαρημένο πρόγραμμα των φοιτητών του τμήματος.

Βιβλιοθήκη
Απουσία απαραίτητων συγγραμμάτων για διεύρυνση των βασικών εισαγωγικών μαθημάτων καθώς και άλλων βιβλίων που θα βοηθήσουν στην εμπέδωση και εις βάθος κατάρτιση τους.
Προτείνουμε όπως γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ούτως ώστε σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνεται ανανέωση του υλικού που υπάρχει στη βιβλιοθήκη, καθώς επίσης να επιλέγουν τα κατάλληλα συγγράμματα που θα βοηθήσουν τους φοιτητές να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του τμήματος. Πιστεύουμε ότι με αυτές τις διευθετήσεις θα βοηθήσουν όχι μόνο σε προπτυχιακό επίπεδο αλλά και στη μετέπειτα μεταπτυχιακή τους πορεία.

ERASMUS
Έχει παρατηρηθεί ότι το τμήμα μας υστερεί στα προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Είναι γνωστό ότι το τμήμα μας στο πιο πάνω πρόγραμμα συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καθώς και με Πανεπιστήμιο στην Πολωνία. Οι φοιτητές του τμήματος έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο ERASMUS, δυστυχώς όμως οι επιλογές τους είναι πολύ περιορισμένες, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πραγματοποιήσουν τυχόν στόχους τους και να διευρύνουν τους ορίζοντες τους γνωρίζοντας φοιτητές από πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Προτείνουμε όπως το πρόβλημα αυτό τεθεί στο συμβούλιο τμήματος και αρχίσουν επαφές με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια για ανταλλαγή φοιτητών μέσω του προγράμματος ERASMUS.