ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

Ερευνητική μονάδα αρχαιολογίας
Χαιρετίζουμε και στηρίζουμε την αύξηση των Η/Υ στην Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας. Ωστόσο, καθίσταται αναγκαία η αναβάθμιση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών της Μονάδας και ο εκσυγχρονισμός τους. Οι φοιτητές που χρησιμοποιούν τους υφιστάμενους υπολογιστές δυσκολεύονται να εκπονήσουν εργασίες, στις οποίες πρέπει να χρησιμοποιήσουν και εικόνες, ενώ μερικές φορές η πρόσβαση στο διαδίκτυο καθίσταται δυσχερής.
Επίσης, αναγκαία είναι και η αναβάθμιση της ιστοσελίδας της ΕΜΑ με συνεχή ενημέρωση και εμπλουτισμό της.Οι φοιτητές αιτούνται τη διεύρυνση του ωραρίου της βιβλιοθήκης της ΕΜΑ, λόγω του γεγονότος ότι τις καθημερινές το ωρολόγιο πρόγραμμα δεν τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την βιβλιοθήκη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Προτείνουμε λοιπόν, όπως λειτουργεί και Σάββατο πρωί.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Θα ήταν χρήσιμο και πολύ σημαντικό να δίνεται κάποια έμφαση κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και στην πρακτική φύση της αρχαιολογίας κυρίως μέσα από τα μαθήματα επιπέδου 200 και 300.
Προτείνουμε έτσι, όπως η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας αξιοποιηθεί και ως χώρος εξάσκησης της πρακτικής των μελλοντικών αρχαιολόγων στο πλαίσιο πάντοτε μαθημάτων που ευνοούν αυτή την πρακτική. • Προτείνουμε ακόμα και την αύξηση των εκδρομών τόσο εντός, όσο κι εκτός Κύπρου. Είναι σημαντικό για τον καθένα φοιτητή του τμήματός μας να έχει πραγματική εικόνα για τα αξιοθέατα μνημεία του νησιού, τα αρχαιολογικά κατάλοιπα, αλλά και τις ιστορικές πηγές αρχείων και βιβλιοθηκών καθώς κανείς από εμάς δεν προορίζεται για επιστήμονας μόνο των βιβλίων. Είναι επιτακτικό να έχουμε άμεση επαφή με το περιβάλλον το οποίο εξετάζουμε.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πρόγραμμα σπουδών
• Έπειτα από κατ’ επανάληψη συζητήσεις με τους φοιτητές, προτείνουμε όπως οι φοιτητές να παίρνουν από 1 μάθημα επιπέδου 200 (αρχαία, βυζαντινή, μεσαιωνική, νεότερη ελληνική, νεότερη ευρωπαϊκή, σύγχρονη ελληνική και μεταπολεμικός κόσμος) σε κάθε θέμα και τα υπόλοιπα 6 που απομένουν να είναι μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Έτσι, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα ή θέματα ιστορίας που τους ενδιαφέρουν περισσότερο. Παράλληλα, θα διευρύνονται οι γνώσεις τους ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους.
• Προτείνουμε καθιέρωση του μαθήματος Διδακτική της Ιστορίας στη Μέση Εκπαίδευση, καθότι οι πλείστοι των φοιτητών του τμήματος προορίζονται για φιλόλογοι στη Μέση Εκπαίδευση.
• Προτείνουμε τη διεύρυνση θεμάτων στα μαθήματα επιπέδου 200 με εισαγωγή θεμάτων οικονομικής – κοινωνικής ιστορίας σ’ όλα τα φάσματα της ιστορίας και όχι μόνο ευρωπαϊκά, π.χ. ιστορία της Μέσης Ανατολής. Επίσης, αρκετοί φοιτητές προτείνουν εισαγωγή μαθήματος της Ιστορίας της Διπλωματίας.
• Όσον αφορά τις ξένες γλώσσες, ζητούμε προώθηση αιτήματος για σύσταση ακροατηρίων ειδικά για τους φοιτητές του ΙΣΑ, εφόσον υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών υποχρεωτική ξένη γλώσσα. Ήδη έχουν γίνει για τη γαλλική και τη γερμανική γλώσσα με προσφορά μαθημάτων εξειδικευμένου σκοπού που λογαριάζονται ως τρίτο επίπεδο, και ζητάμε να γίνει το ίδιο κι από το τμήμα Αγγλικών Σπουδών για το ερχόμενο έτος.
Προτείνουμε όπως αυτές οι πρωτοβουλίες διευρυνθούν, ώστε αφενός να μειωθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές μας στις εγγραφές κάθε εξαμήνου για την εξεύρεση γλωσσών, κι αφετέρου οι φοιτητές ν’ αποκτήσουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν ιστορικά θέματα και σε ξένες γλώσσες.
• Σε κάθε εξάμηνο παρατηρείται το πρόβλημα οι φοιτητές να ξοδεύουν αρκετά χρήματα για αποδελτιώσεις εφημερίδων σε σεμινάρια ή μαθήματα επιπέδου 100.
Προτείνουμε συλλογικά να ζητηθεί όπως οι φοιτητές δικαιούνται μειωμένες τιμές για τις εκτυπώσεις των άρθρων από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών κι όπου αλλού συμβαίνει αυτό.

Μαθήματα Φιλοσοφικής

Προσφερόμενες θέσεις σε μαθήματα από το ΒΝΕ και το ΚΦΙ
Προτείνουμε να αυξηθούν οι προσφερόμενες θέσεις σε μαθήματα ΚΦΙ και ΒΝΕ. Επίσης να αυξηθεί κι ο αριθμός των προσφερομένων μαθημάτων. Είναι γεγονός ότι παρά τις προσπάθειες των τριών τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής για ορθότερο προγραμματισμό, εξακολουθούν να εντοπίζονται προβλήματα με περιορισμένες θέσεις που τελικά προσφέρονται στα ακροατήρια.
Νέος τρόπος αξιολόγησης μαθημάτων αρχαίων ελληνικών
Μετά από συζήτηση του Συμβουλίου του τμήματος Κλασσικών Σπουδών και Φιλοσοφίας αποφασίστηκε νέος τρόπος αξιολόγησης των μαθημάτων των Αρχαίων Ελληνικών, βάσει του οποίου η γραπτή εξέταση θα χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος θα συμπεριλαμβάνει μετάφραση, γραμματική και συντακτικό, ενώ το δεύτερο πραγματολογικά και ερμηνευτικά σχόλια. Ο φοιτητής για να έχει τύχει πλήρους βαθμολόγησης του γραπτού θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει απαραίτητα τις μισές από τις αναγραφόμενες μονάδες του πρώτου μέρους. Το ποσοστό που θα λαμβάνει το κάθε μέρος θα καθορίζεται από τον καθηγητή.
Προτείνουμε όπως επανεξεταστεί η απόφαση αυτή, η οποία βρίσκει αντίθετη τη μεγαλύτερη μερίδα των φοιτητών. Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία προτείνουμε την άρση της απόφασης αυτής και την επανασύσταση της ad hoc επιτροπής, η οποία θα οριοθετήσει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η βαθμολόγηση από όλους τους καθηγητές, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αυθαιρεσίες. Ειδικότερα, θέλουμε να εκφράσουμε την κάθετη διαφωνία μας με την εφαρμογή της απόφασης αυτής στους πρωτοετείς, δευτεροετείς, τριτοετείς και τεταρτοετείς φοιτητές, αφού η πιο πάνω απόφαση δε συμπεριλαμβάνεται στον Οδηγό Σπουδών, με τον οποίο εισήχθησαν στο Πανεπιστήμιο και κάτι τέτοιο είναι νομικά παράνομο.

Σεμινάρια
Προτείνουμε όπως δίνεται περισσότερο εύρος θεμάτων στα σεμινάρια και ειδικότερα σε θέματα κυπριακής ιστορίας, σύγχρονης πολιτικής και διπλωματικής. Επίσης, οι τριτοετείς φοιτητές να μπορούν να παίρνουν σεμινάρια από το 5ο εξάμηνο, όπως άλλωστε συμβαίνει και στα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής.

Γενικά ζητήματα
• Προτείνουμε την προώθηση των φοιτητών σ’ ερευνητικά προγράμματα του τμήματος και παρακαλούμε θερμά όπως ανακοινώνεται η ύπαρξή τους στους φοιτητές από τους καθηγητές μέσω των εκπροσώπων. • Προτείνουμε όσον αφορά το θεσμό του ακαδημαϊκού συμβούλου, να αυξηθούν οι ώρες συνεργασίας με τον ακαδημαϊκό σύμβουλο. Λόγω του γεγονότος ότι από το τέταρτο εξάμηνο επιλέγουν κατευθύνσεις, ίσως θα μπορούσαν οι φοιτητές που ακολουθούν κατεύθυνση ιστορίας να έχουν ακαδημαϊκό σύμβουλο ιστορικό κι αντιστοίχως οι της αρχαιολογίας αρχαιολόγο.
• Προτείνουμε τη σύσταση επιτροπής καθηγητών και φοιτητών, που θα αναλαμβάνει να οργανώνει τακτικές εκπαιδευτικές εκδρομές εντός κι εκτός Κύπρου. Οι εκδρομές πρέπει να γίνονται σε τακτική βάση. Το αντικείμενο μας εξάλλου, η Ιστορία και η Αρχαιολογία, προβλέπει τέτοιου είδους εκδρομές, αφού ασχολούμαστε με πηγές που ενδεχομένως βρίσκονται σε διάφορα τοπικά αρχεία ή βιβλιοθήκες της Κύπρου ακόμα και του εξωτερικού. Επίσης, μελετούμε αρχαιολογικά κατάλοιπα και άλλου είδους τεκμήρια που απαιτούν επισκέψεις στους χώρους όπου βρίσκονται. Κατά αυτόν τον τρόπο θα έχουμε απόλυτη και εποικοδομητική αξιοποίηση του αναλόγου κονδυλίου. Να μελετηθεί το ενδεχόμενο να μπουν σε υποχρεωτική βάση και γιατί όχι να δίνεται και βαθμός.
• Προτείνουμε επίσης, την πριμοδότηση φοιτητών που συμμετέχουν αφιλοκερδώς σε εκπαιδευτικά προγράμματα, στην Ιστορία ή την Αρχαιολογία, όπως ανασκαφές, συνέδρια ή άλλα σεμινάρια. Συγκεκριμένα προτείνουμε την επίδοση διπλώματος ή ακόμα και ECTS. Όλα αυτά αναμφίβολα θα αποτελέσουν κίνητρο για όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή.
• Προτείνουμε εν κατακλείδι, την εκπροσώπηση των φοιτητών στην επιτροπή μετεγγραφών όπου αποφασίζεται ποιοι θα εισέλθουν στο τμήμα από μετεγγραφές του εξωτερικού ή και εσωτερικού. Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή μας σε αυτή την επιτροπή, καθώς οι νεοεισερχόμενοι από μεταγραφές, συμφοιτητές μας, παρόλο που αντιμετωπίζουν εξαρχής κάποιες δυσκολίες, δεν έχουν κανένα δικαίωμα εκπροσώπησης.