Στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής εντοπίζεται σοβαρό πρόβλημα στα μαθήματα που άπτονται των αντικειμένων της Μεθοδολογίας των Κοινωνικών Επιστημών. Κυρίως σε τμήματα όπως το ΚΠΕ, ΨΥΧ και ΕΠΑ, μαθήματα όπως η Στατιστική που αφορά την ποσοτική ερευνητική μεθοδολογία δημιουργεί έντονα και χρονίζοντα προβλήματα στους φοιτητές των τμημάτων αφού πολλοί αναγκάζονται να παρατείνουν τις σπουδές τους μόνο για αυτό το μάθημα αφού παρατηρούνται πολύ μεγάλα ποσοστά αποτυχίας.
Ενδεικτικά, σε σχετική έρευνα που έχει διεξάγει η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, με το πέρας της πρόσφατης εξεταστικής περιόδου διαφάνηκε πως σε συγκεκριμένο ακροατήριο του μαθήματος ΜΑΣ 051 παρατηρήθηκε αποτυχία πέραν του 55%.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ εισηγείται την δημιουργία σειράς μαθημάτων που θα προσφέρονται από τα τμήματα της σχολής για τους φοιτητές της σχολής που θα περιλαμβάνουν αντικείμενα που αφορούν την ποσοτική και ποιοτική μεθοδολογία για τις κοινωνικές επιστήμες ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες των τμημάτων σε τέτοια μαθήματα και θα διευρύνονται οι ερευνητικές δεξιότητες στους φοιτητές με μια προσέγγιση στο αντικείμενο αυτό καθ’ εαυτό των κοινωνικών επιστημών και τις ακαδημαϊκές ανάγκες των φοιτητών σε αντικείμενα όπως π.χ. το SPSS που είναι απαραίτητα στην καθημερινότητα των σπουδών αυτών των κλάδων μαζί με άλλα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική μέθοδο και τις ποικίλες ερευνητικές τεχνικές που χρησιμοποιούνται στις κοινωνικές επιστήμες.
Για προώθηση του παραπάνω η Φ.Ε.ΠΑΝ. θα πρέπει να έρθει σε συνάντηση με τον Κοσμήτορα της Σχολής και να συζητήσει την προοπτική της επίτευξη του στόχου αυτού.