Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος
Η επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών διαδραματίζει ένα ουσιαστικό ρόλο αφού λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που επηρεάζουν άμεσα τους φοιτητές του τμήματος. Πολλές φορές, η επιτροπή αυτή προβαίνει σε αυθαίρετες ενέργειες που επηρεάζουν αρνητικά τους φοιτητές. Δεν ενημερώνονται έγκαιρα με αποτέλεσμα όταν ενημερωθούν τα περιθώρια αλλαγών να είναι πολύ στενά.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει να συμμετέχει στην Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος των φοιτητών. Με τον τρόπο αυτό θα μεταφέρονται άμεσα οι απόψεις και τα προβλήματα των φοιτητών και για οποιαδήποτε απόφαση οι φοιτητές θα είναι έγκαιρα ενήμεροι.

Αλυσίδες Μαθημάτων
Μεγάλο πρόβλημα αποτελούν για κάθε φοιτητή του Τμήματος Οικονομικών τα μαθήματα αλυσίδας. Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής αποτύχει σε κάποιο μάθημα αλυσίδας τότε, λόγω του ότι το συγκεκριμένο μάθημα δεν προσφέρεται από το Τμήμα σε κάθε εξάμηνο, ο φοιτητής αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να ξεφύγει από το πρόγραμμά του και να παρατείνει τη διάρκεια των σπουδών.
Ως Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ θεωρούμε ότι τα μαθήματα αλυσίδας εξακολουθούν να αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους φοιτητές. Ως εκ τούτου, ζητούμε. Να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες ούτως ώστε να μην υπάρχουν καθόλου αλυσίδες.

Ποσοστό Αποτυχίας
Κάθε ακαδημαϊκή χρονιά παρατηρούνται ψηλά ποσοστά αποτυχίας σε ορισμένα μαθήματα του Τμήματος, ιδιαίτερα όταν αυτά διδάσκονται από επισκέπτες καθηγητές. Επίσης παρουσιάζονται και προβλήματα κατανόησης της διδακτέας ύλης. Το πρόβλημα αυτό δεν φαίνεται να απασχολεί ιδιαίτερα τους καθηγητές αφού στα παράπονα των φοιτητών δεν ανταποκρίνονται. Ένας άλλος παράγοντας που επιδρά αρνητικά στο πρόβλημα αυτό, είναι ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που αποτελούν τα ακροατήρια.
Η Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ προτείνει όπως το Τμήμα ενημερώνει κατάλληλα τους επισκέπτες σχετικά με τη νοοτροπία που επικρατεί στο Τμήμα, για το αντικείμενο που θα διδάξουν καθώς επίσης και για τον Κώδικα Δεοντολογίας αφού παρατηρήθηκε καθηγητές να μην παραμένουν στο Τμήμα το προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που απαιτείται μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Επιπλέον επιδιώκουμε όπως ο πρόεδρος το τμήμα να είναι πιο ελαστικό με τους φοιτητές του τμήματος, αφού πολλά είναι τα παράπονα τα οποία εκλαμβάνουμε από τους φοιτητές του τμήματος αυτού.